شروع

پذیرش و پذیرایی

آغاز رویداد

خوش آمد گویی مجری

ارائه آموزشی

ارائه ای آموزشی برای شروع

راویان فیناپ

راویان فیناپ

راویان فیناپ

راویان فیناپ

پنل گفتگو

پنل گفتگو

ناهار و شبکه سازی

ناهار و شبکه سازی

فیناپ پلاس

فیناپ پلاس

ارائه گزارش تیم فیناپ

ارائه گزارش تیم فیناپ

پنل گفتگو

پنل گفتگو

جایزه نهال فین تک

جایزه نهال فین تک

پایان رویداد و عکس یادگاری

پایان رویداد و عکس یادگاری

سخنرانان

آرین افشار

مدیرعامل فینوا

مهدی عبادی

دبیر انجمن فین تک

محمود کریمی

مدیرعامل پلنت

صابر خسروی

مدیرمرکزنواوری ویکست

حسین خسروی

مدیرعامل ادونچر

علیرضا ذوالفقاری

مدیرعامل کلید

محمد آجدانی

مدیرعامل سیمرغ تجارت

نیما امیرشکاری

مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری شرکت ارتباط فردا

حامیان